Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia licencjackie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa NiSW opublikował dane dotyczące popularności kierunków i poszczególnych typów uczelni podczas ubiegłorocznej rekrutacji na studia. Pośród najbardziej obleganych kierunków unikatowych znalazły się międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzone na naszej uczelni. O jedno miejsce ubiegało się 4,5 kandydata.

Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata i trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie mniejsza niż 180.

Absolwent kierunku MSG studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkujących uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Powinien być przygotowany do opracowania programów działania przedsiębiorstw oraz wdrażania i kontroli ich realizacji w sytuacji postępującego umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Nabyta wiedza powinna umożliwić sprawne rozwiązywanie problemów zawodowych i stworzyć umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Istotnym rezultatem kształcenia powinna być umiejętność pracy zespołowej. Absolwent studiów I stopnia powinien znać przynajmniej dwa języki obce (w tym, zalecany język angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. Absolwent kierunku powinien być przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalności: