Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Informatyka i ekonometria
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Informatyka i ekonometria

Studia magisterskie na kierunku informatyka i ekonometria

 

Absolwent studiów II stopnia kierunku: Informatyka i ekonometria zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, jak równie do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Posiada umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych, administrowania sieciami komputerowymi w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji. Absolwent kierunku: Informatyka i ekonometria posiada także umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narządzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak również do realizowania prac o charakterze twórczym. Posiada również niezbędne przy tym umiejętności w zakresie zarządzania informacją i wiedzą. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Program studiów II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria to przedmioty obejmujące treści podstawowe (Prognozowanie i symulacja*, Zarządzanie strategiczne) oraz przedmioty obejmujące treści kierunkowe, w tym: Analiza wielowymiarowa, Metoda reprezentacyjna, Ekonometria dynamiczna i finansowa, Ekonomia matematyczna, Metody aktuarialne, Analiza statystyczna w badaniach rynku, Sieci komputerowe, Inżynieria oprogramowania, Systemy informacyjne zarządzania, Społeczeństwo informacyjne, Metody i narzędzia w wywiadzie gospodarczym, Systemy sztucznej inteligencji, Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, Zaawansowane technologie informacyjne, oraz przedmioty specjalnościowe wykładane w ramach specjalności. Należy podkreślić, że wiedza oferowana w przedstawionym wykazie przedmiotów jest corocznie aktualizowana, odpowiednio do postępów informatyki. Większość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych na sprzęcie informatycznym wysokiej klasy. Studentom udostępnia się również laboratoria do samodzielnej pracy. 

* przedmiot wymagany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Musi znajdować się w każdym programie studiów II stopnia, w każdej Uczelni uprawnionej do prowadzenia tego typu studiów. 

Specjalności