Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Gospodarka przestrzenna
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Gospodarka przestrzenna

Studia inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna

 

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna o profilu praktycznym i ogólnoakademickim na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będą realizowane na pierwszym stopniu kształcenia w trybie niestacjonarnym.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym i ogólnoakademickim jest:

  • kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast i regionów, rozwoju lokalnego i regionalnego kapitału ludzkiego, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, ochrony środowiska i ekorozwoju, zarządzania miastami, gminami i województwami, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współpracy z regionami europejskimi,
  • dostosowanie umiejętności ogólnych i szczegółowych do zmiennych potrzeb rynku.PROGRAM

Program kierunku Gospodarka przestrzenna ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.
Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne dla specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, geodezji i kartografii, projektowania urbanistycznego, podwyższania konkurencyjności miast i regionów, rozwoju lokalnego i regionalnego kapitału ludzkiego, ochrony środowiska i ekorozwoju, zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współpracy z regionami europejskimi, geograficznych systemów informacji przestrzennej.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej w charakterze:

  • specjalisty ds. ekonomiki nieruchomości w gospodarce miejskiej;
  • specjalisty ds. administracji i gospodarki samorządowej;
  • specjalisty ds. ekonomiki i inżynierii przestrzennej;
  • specjalisty ds. strategii rozwoju regionalnego;
  • w administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych.

Wiedza przyswajana przez studentów będzie miała charakter wielodyscyplinarny: przyrodniczy, techniczny, społeczny i ekonomiczny


Specjalności