Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Ekonomia
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia

Studia magisterskie na kierunku ekonomia

 

Wiedza

 • absolwent posiada głęboką znajomość podstaw ekonomii i metodologii nauk społecznych, która jest osadzona w kanonie wiedzy z zakresu analizy makroekonomicznej, ekonomii międzynarodowej, rynku kapitałowego i finansowego, instrumentów polityki gospodarczej, ekonomii sektora publicznego, ekonomii menadżerskiej i finansów menadżerskich oraz kapitału ludzkiego,
 • dzięki pogłębionej wiedzy z zakresu metod modelowania i prognozowania oraz wnioskowania statystycznego posiada wyspecjalizowany „warsztat ekonomisty”,
 • absolwent posiada także wiedzę o możliwościach empirycznych zastosowań zarówno metod i technik analizy i diagnostyki ekonomicznej, jak i instrumentów polityki gospodarczej,
 • absolwent posiada dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, który umożliwia zarówno posługiwanie się terminologią ekonomiczną jak i czynne uczestniczenie w dyskusjach na tematy ekonomiczne.

Umiejętności

 • absolwent potrafi identyfikować, formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne, tak podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej,
 • absolwent posiada umiejętności wykorzystania technik modelowania, prognozowania i budowy scenariuszy procesów gospodarczych,
 • absolwent potrafi wykorzystać wiedzę oraz wyspecjalizowany warsztat analityczny do formułowania pogłębionych analiz i wniosków z zakresu gospodarki, zarówno w skali makroekonomicznej, mezoekonomicznej jak i mikroekonomicznej,
 • absolwent umie prezentować i bronić swoich poglądów zarówno w środowisku biznesowym, politycznym jak i w gremiach naukowych,
 • absolwent posiada też zdolność organizowania i kierowania pracami zespołów ludzkich.

Kompetencje społeczne

 • absolwent rozumie konieczność uczenia się przez całe życie,
 • absolwent jest wyposażony w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia społeczno gospodarczego, w tym rynku pracy,
 • absolwent jest otwarty na europejski wymiar standardów życia społecznego, tolerancję wobec odmiennych poglądów i zachowań kulturowych,
 • absolwent rozumie potrzebę zachowania rzetelności i uczciwości w prowadzeniu prac analitycznych, dlatego też cechuje go wysoki poziom etyki i społecznej odpowiedzialności zawodowej, 
 • absolwent jest przygotowany do pracy badawczej na studiach III stopnia.

Specjalności: