Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Ekonomia
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia

Studia licencjackie na kierunku ekonomia

 

Wiedza

absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, która jest podbudowana treściami kształcenia dotyczącymi ekonomii integracji europejskiej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, rynków finansowych, bankowości, polityki społecznej i gospodarczej, zarządzania oraz gospodarki regionalnej, w trakcie studiów absolwent uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin tworzących fundamenty aparatu badawczego i analitycznego ekonomisty, czyli z zakresu analizy ekonomicznej, rachunkowości, podstaw matematyki, statystyki opisowej i ekonometrii oraz informatyki, co pozwala na diagnozowanie i analizę zdarzeń gospodarczych. Wiedza ta jest uzupełniona o nauki społeczne obejmujące elementy socjologii, filozofii i prawa, absolwent posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną.

Umiejętności

absolwent umie dokonywać pomiaru zjawisk gospodarczych, ewidencjonować i przetwarzać informacje ekonomiczne i dokonywać ich interpretacji, potrafi stosować w praktyce metody diagnostyczne i analityczne, jest przygotowany do formułowania wniosków służących podejmowaniu decyzji gospodarczych i społecznych, umie kreatywnie pracować w zespołach ludzkich oraz prezentować swoje poglądy w gronie specjalistów z zakresu ekonomii, polityki i biznesu,  jest przygotowany do kontynuowania studiów ekonomicznych na poziomie magisterskim (II stop-nia).

Kompetencje społeczne

absolwent jest otwarty na uczenie się przez całe życie, akceptuje europejski wymiar standardów życia społecznego, w tym: tolerancję wobec odmiennych poglądów i zachowań kulturowych, absolwent rozumie potrzebę zachowania rzetelności i uczciwości w prowadzeniu prac analitycznych, stąd też cechuje go wysoki poziom odpowiedzialności zawodowej. 

Specjalności: