Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Analityka gospodarcza
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Analityka gospodarcza

Studia licencjackie na kierunku analityka gospodarcza

Kierunek zamawiany

Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną uzyskać wiedzę o sposobach analizowania liczbowych danych gospodarczo-społecznych. Studia przeznaczone są zwłaszcza dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowania, realizacji i interpretacji wyników analiz gospodarczych, a także prognozowania w obszarze:

danych biznesowych:

 • analizy ekonomicznej i planowania
 • finansowo – księgowych; controlling; rachunkowość zarządcza; podatki, audyt, itp.
 • płac
 • produkcji i wydajności pracy
 • logistycznych – zaopatrzenie, magazynowanie, produkcja, dystrybucja itp. 
 • rynkowych – badania rynkowe i marketingowe
 • decyzje w warunkach niepewności i ryzyka

regionalnych danych społeczno – gospodarczych:

 • polityka i planowanie regionalne
 • rynek pracy
 • edukacja
 • służba zdrowia
 • komunikacja publiczna
 • mieszkalnictwo
 • bezpieczeństwo publiczne itp.  

danych makroekonomicznych:

 • budżet państwa i budżety domowe
 • modelowanie gospodarki narodowej
 • system emerytalno rentowy
 • wymiana międzynarodowa
 • demografia
 • system demokratyczny

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Efekty kształcenia

WIEDZA. Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w skali mikro i makro oraz w wymiarze globalnym,
 • statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy,
 • prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent będzie posiadać zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki.

Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

 • analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownika działu, członka zarządu; kierownika przedsiębiorstwa,
 • analityka rynku pracy,
 • analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
 • analityka, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem,
 • analityka, doradcy finansowego (gospodarczego).

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach unii europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
 • prowadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.

Przedmioty

 • Analiza matematyczna, Algebra, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Informatyka, Matematyka obliczeniowa i komputerowe pakiety matematyczne
 • Ekonomia, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość, Ekonometria, Statystyka opisowa i ekonomiczna, Rachunki narodowe i finanse publiczne, Arkusze kalkulacyjne w analizie danych
 • Logika i metodologia badań ekonomicznych, Prawo gospodarcze, Podstawy zarządzania, Badania operacyjne, Bazy danych, Analiza decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, Badanie koniunktury i rozwoju gospodarczego, Metody analizy strategicznej, Zarządzanie jakością, Zarządzanie projektami, Symulacje w gospodarczych procesach decyzyjnych, Badania ankietowe, Modelowanie danych rynkowych, Prezentacja wyników i tworzenie raportów, Metody podejmowania decyzji wielokryterialnych, Komunikacja społeczna, Systemy zintegrowane klasy ERP, Inwestycje na rynkach finansowych, Modelowanie i prognozowanie danych finansowych, Modelowanie matematyczne w ubezpieczeniach i finansach

Przedmioty specjalnościowe

 • Wychowanie fizyczne, Języki obce, Seminarium dyplomowe, Technologia informacyjna