Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Kierunki studiów>Najlepsze studia i kierunki w Polsce

Najlepsze studia i kierunki w Polsce

Coraz częściej wymarzona uczelnia to tak naprawdę wymarzony kierunek studiów, niekiedy z ogromną ilością chętnych: 30 osób na jedno miejsce (jak gospodarka przestrzenna w Politechnice Gdańskiej - 31,98 osoby na jedno miejsce w roku akademickim 2011/2012). Kierunki studiów stały się najważniejszym kryterium wyboru wśród kandydatów na najlepsze studia.

Kierunki dostępne w Polsce

Liczy się przede wszystkich: popularność kierunku studiów - liczba osób na jedno miejsce, wysoka specjalizacja kierunków, zapotrzebowanie na rynku pracy, dopasowanie do rynku pracy. Na znaczeniu zyskują kierunki techniczne, które dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (program kierunki zamawiane) zyskały na popularności. Jednak to nie jedyne kierunki wybierane przez maturzystów.

Kierunki oferowane przez uczelnie to obecnie najważniejszy element, który przyciąga kandydatów na najlepsze studia.

Popularne kierunki

 • administracja, administrowanie systemami bezpieczeństwa, artystyczne, bezpieczeństwo, dziennikarstwo, ekonomia, filozofia, fizjoterapia, finanse i rachunkowość, hotelarstwo i turystyka, humanistyczne, logistyka, matematyczno-informatyczne, medycyna, nauki społeczne, pedagogika, prawo i administracja, promocja zdrowia i socjoterapia, public relations, przyrodnicze, stosunki międzynarodowe, techniczne, teleinformatyka, teologiczne, biologia, zarządzanie i marketing, bankowość, integracja europejska, filologia, historia, pedagogika, politologia, kosmetologia, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, architektura, europeistyka, informatyka, religioznawstwo, muzykologia, teatrologia, chemia, wychowanie fizyczne, grafika komputerowa, design, coaching, ZZL - zarządzanie zasobami ludzkimi.

Ciekawe kierunki studiów

Kierunki to główny element, który decyduje o przyszłej pracy, gdyż ma wpływ na kierunek rozwoju każdego człowieka. Od tego jaki kierunek wybierzemy zależy wiele, od zakresu wiedzy przekazywanej podczas studiów po dopasowanie indywidualnych zainteresowań po zapał z jakim będziemy uczęszczać na zajęcia. Warto zwrócić uwagę, że obecnie oferowane kierunki nie zawsze odpowiadają zapotrzebowaniu pracodawców na młodych absolwentów. Często powoduje to frustrację w młodych absolwentach, którzy pomimo wyboru prestiżowej uczelni mają problem ze znalezieniem pracy. Wybieraj mądrze, wybierz najlepsze kierunki studiów dla siebie.

Trwa zimowa rekrutacja na 16 kierunków studiów II stopnia

Od miesiąca trwa zimowa rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym, która zakończy się 13 lutego 2015 r. Na kandydatów czeka ponad 1300 miejsc na 1...
kategoria: kierunki studiów|16 stycznia 2015 r.|studia

Ostatnia szansa na studia stacjonarne!

Dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia na 7 kierunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu już trwa!...
kategoria: kierunki studiów|18 września 2014 r.|rekrutacja

Kierunek Peru lub Mozambik w ramach programu ERASMUS+

Ponad 150 studentów i pracowników może realizować swoje projekty w 29 uczelniach w 24 państwach spoza Unii Europejskiej takich jak: Białoruś, Bośn...
kategoria: studenci|16 sierpnia 2017 r.|czytaj więcej

Charakterystyka kierunków studiów

Administracja

 • administracja - studia o kierunku administracja mają na celu przekazanie szerokiej wiedzy o prawie administracyjnym oraz wyrobienie umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa w praktyce w życiu zawodowym. Kierunek administracja stanowi jeden z trwałych elementów wiedzy współczesnego urzędnika bez względu na miejsce, w którym będzie on zatrudniony, stanowi rzetelną wiedzę ułatwiającą poruszanie się w gąszczu przepisów i regulacji.

Administrowanie systemami bezpieczeństwa

 • administrowanie systemami bezpieczeństwa - kierunek studiów z zakresu administrowania bezpieczeństwem to znajomość funkcjonowania organów porządku publicznego. Celem studiów na kierunku administrowanie systemami bezpieczeństwa jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem infrastruktury oraz prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia np. firm ochroniarskich.

Architektura

 • architektura - szkoły wyższe oferują kierunek architektura by kształcić absolwentów przygotowanych do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni publicznej tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. Kierunek architektura pozwala na planowanie przestrzeni społecznej oraz przestrzeni życiowej wybranych grup społecznych.

Artystyczne

 • artystyczne - to kierunki związane z kreacją, sztuką, estetyką szeroko pojętą pracą twórczą i rozwijaniem wrodzonych talentów. Najlepsze studia artystyczne pozwalają na indywidualną kreację w dziedzinach min.: aktorstwo, dyrygentura, malarstwo, reżyseria, rzeźba, wzornictwo.

Bankowość

 • bankowość - studia na kierunku bankowość mają na celu przekazanie, uzupełnienie, pogłębienie, usystematyzowanie i ukierunkowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bankowości. Celem studiów na kierunku bankowość jest również uzyskanie niezbędnych umiejętności do wykonywania pracy w instytucjach finansowych, urzędach, działach finansowych oraz administracji publicznej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami.

Bezpieczeństwo

 • bezpieczeństwo - studia na kierunku bezpieczeństwo mają na celu praktyczne przygotowanie studentów, które umożliwi podjęcie pracy w instytucjach państwowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa takich jak: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, itp.

Biologia

 • biologia - celem studiów na kierunku biologia jest przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki medycznej oraz wykorzystywanie materiałów biologicznych do badań m.in. w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie.

Chemia

 • chemia - chemia jest nauką, która bada naturę i własności różnych substancji, a zwłaszcza przemiany tych substancji, gdy się je ze sobą połączy, inaczej zmiesza. Studia na kierunku chemia to wysoce specjalistyczne studia, które pozwalają na pracę naukową i zawodową w dziedzinie chemii organicznej i nieorganicznej.

Coaching

 • coaching - najlepsze studia na kierunku coaching przygotowują do samodzielnego prowadzenia coachingu - szkolenia i trenowania pracowników. Kształtują postawę coacha, która ma wpływ na jego pracę z pracownikami i rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia sesji szkoleniowych.

Design

 • design - 

Dziennikarstwo

 • dziennikarstwo - studia na kierunku dziennikarstwo mają na celu przygotowanie profesjonalnej kadry personalnej do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych.

Ekonomia

 • ekonomia - studia na kierunku ekonomia to okazja do zdobywania wiedzy m. in. z mikro- i makroekonomii, finansów, historii myśli ekonomicznej, prawa, zarządzania. Studenci kierunków ekonomicznych stają się specjalistami posiadającymi wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą zrozumienie procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w makro- i mikroskali.

Europeistyka

 • europeistyka - studia na kierunku europeistyka pozwalają na zdobywanie wiedzy z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie, wzbogaconej o znajomość europejskiej tradycji, historii i kultury, społeczno-politycznych uwarunkowań integracji europejskiej w Unii Europejskiej, struktury oraz prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Wspólnot Europejskich.

Filologia

 • filologia - studia na kierunku filologia to studia w jednej z nauk humanistycznych, która bada język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu. Głównym przedmiotem badań filologii jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja, co pozwala studentom na zdobycie umiejętności w zakresie analizy tekstu.

Filozofia

 • filozofia - studia na kierunku filozofia zajmują się podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi natury świata i człowieka. W toku studiów rozważane są  kwestie natury istnienia człowieka i świata, rozumienia bytu i rzeczywistości, poznawane są rzeczywistość oraz prawda, moralności, powinności i koncepcji wartości, także zagadnienia dotyczące człowieka antropologia filozoficzna, a także kwestie społeczne, prawne, kulturowe, teologiczne i inne.

Fizjoterapia

 • fizjoterapia - studia na kierunku fizjoterapia to studia medyczne związane z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego pacjenta. Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby wśród pacjentów. Dzięki zabiegom stosowanym w fizjoterapii uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych w organizmie, usprawnianie czynności poszczególnych narządów w ciele człowieka, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu w tym przede wszystkich ruchowej.

Finanse i rachunkowość

 • finanse i rachunkowość - kierunek studiów finanse i rachunkowość pozwala poznać metody i techniki analizy finansowej i rachunkowej w stopniu pozwalającym wykorzystywać dane o gospodarce do przeprowadzania fachowych analiz niezbędnych do oceny sytuacji i ważnych przy podejmowaniu decyzji na poziomie całej gospodarki lub wybranych jej podmiotów.

Grafika komputerowa

 • grafika komputerowa - kierunek grafika komputerowa - zadaniem grafika komputerowego jest opracowywanie projektów graficznych o charakterze informacyjnym, reklamowym, a także artystycznym, a następnie ich realizacja - przygotowanie do druku, publikacji w internecie.

Historia

 • historia - studia na kierunku historia to studia z nauk humanistycznych i społecznych, które zajmują się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw - dokumentów, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej.

Hotelarstwo i turystyka

 • hotelarstwo i turystyka - studia na kierunku hotelarstwo i turystyka przeznaczone dla osób aktywnych lubiących podróże i poznawanie świata, miejsc tajemniczych, często niezbadanych. Wiążą się z teoretycznym i praktycznym poznawaniem świata dzięki literaturze i wyjazdom do miejsc turystycznych.

Humanistyczne

 • humanistyczne - do kierunków humanistycznych zalicza się: archeologia, dziennikarstwo, PR, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, italianistyka, judaistyka, ochrona dóbr kultury, retoryka stosowana, rosjoznawstwo, studia wschodnioeuropejskie, wiedza o teatrze, wschodoznawstwo, kulturoznawstwo i wiele podobnych.

Informatyka

 • informatyka - studia na kierunku informatyka są przeznaczone dla osób, które posiadają ugruntowaną wiedze z matematyki i informatyki, posiadają umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, a także potrafią podejmować szybkie decyzje i są wyjątkowo twórcze. Wiedza podstawowa zdobyta z matematyki jest niezbędna do realizacji programu nauczania na studiach wyższych.

Integracja europejska

 • integracja europejska - studia na kierunku integracja europejska to obszerny zakres wiedzy na temat Unii Europejskiej, procesów integracji państwa w UE pod względem: gospodarczym, prawnym, politycznym i monetarnym.

Kosmetologia

 • kosmetologia - studia na kierunku kosmetologia to studia okołomedyczne, które zaliczane są do części działu medycyny dermatologii, który zajmuje się leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem.

Kulturoznawstwo

 • kulturoznawstwo - studia na kierunku kulturoznawstwo to przede wszystkim okazja do poznania i zrozumienia kultury europejskiej i światowej. W toku studiów studenci poznają wiele aspektów życia kulturowego: zasady interpretacji przedstawienia teatralnego i krytyki teatralnej, analizę i krytykę filmową, zagadnienia komunikacji audiowizualnej i kultury masowej, najnowsze zjawiska literackie w Europie i na świecie, relację zachodzące pomiędzy kulturą masową a literaturą, historię kultury polskiej, europejskie i światowej, antropologię kultury.

Logistyka

 • logistyka - studia na kierunku logistyka to nauka wiedzy z dziedziny zajmującej się procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surowców i materiałów pomiędzy podmiotami i organizacjami. Logistyka to kierunek łączący w sobie wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania w tym zarządzaniem dobrami i usługami.

Matematyczno-informatyczne

 • matematyczno-informatyczne - studia na kierunkach matematyczno-informatycznych gwarantują szeroką wiedzę matematyczną i informatyczną oraz usystematyzowane dotychczas zdobytego wykształcenia z zakresu klasycznych przedmiotów matematycznych. Absolwenci tego kierunku oprócz wykształcenia matematycznego, które pogłębią i umiejętności abstrakcyjnego myślenia niezbędnego do pracy na stanowiskach, zdobędą wiadomości i umiejętności informatyczne umożliwiające im m. in. swobodne korzystanie ze środków i metod informatyki w pracy zawodowej, w tym programowania, analizy systemów informatycznych.

Medycyna

 • medycyna - nauka empiryczna przede wszystkim oparta na doświadczeniu i obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania oraz ich leczenia, terapiach lekowych oraz często leczeniu paliatywnym. Pozwala na kształcenie w wieku działach medyny takich jak chirurgia, onkologia, dermatologia, stomatologia, ginekologia i wielu innych

Muzykologia

 • muzykologia - studia na kierunku muzykologia to studia z nauki o muzyce. Muzykologia zajmuje się badaniem muzyki we wszystkich jej aspektach i upowszechnianiem wiedzy o kulturze muzycznej na całym świecie. W skład współczesnej muzykologii wchodzi wiele dyscyplin szczegółowych takich jak: historia muzyki, estetyka, psychologia i socjologia muzyki, teoria muzyki pojęta jako badanie prawidłowości systemów dźwiękowych i reguł konstrukcji dzieła muzycznego, akustyka muzyczna.

Nauki społeczne

 • nauki społeczne - studia na kierunkach nauk społecznych to studia badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju oraz relacje zachodzące w społeczeństwie. Obok takich nauk jak: nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych.

Pedagogika

 • pedagogika - studia na kierunku pedagogika to nie tylko zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych, ale także nauka społeczna o profilu humanistycznym, czyli teoria i praktyka działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci jak również młodzieży.

Politologia

 • politologia - studia na kierunku politologia to studia w zakresie nauk społecznych, studia zajmujące się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.

Prawo i administracja

 • prawo i administracja - studia na kierunku prawo i administracja to wiedza zdobywana w toku nauki o prawie administracyjnym oraz umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania istniejącego i powstającego prawa. Umiejętności przyswajania procesów administrowania stanowią jeden z trwałych elementów wiedzy współczesnego urzędnika bez względu na miejsce, w którym będzie on zatrudniony.

Public Relations

 • public relations PR - studia na kierunku PR uczą kształtowania stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. studia mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych (w znacznym stopniu wiedzy praktycznej związanych z tworzeniem wizerunku organizacji jak również usystematyzowanie tej wiedzy.

Przyrodnicze

 • przyrodnicze - studia na kierunkach przyrodniczych zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego: ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.

Psychologia

 • psychologia - studia na kierunku psychologia to studia z zakresu nauki badającej mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami każdego człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem, konsekwencje tych relacji i odstępstwa od norm.

Religioznawstwo

 • religioznawstwo - studia na kierunku religioznawstwo to studia oparte o zbiór nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i do filozofii religii – charakteryzuje się, empirycznym: antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym stosunkiem do przedmiotu badań.

Socjologia

 • socjologia - studia na kierunku socjologia to studia oparte o nauki społeczne zajmujące się zjawiskami i procesami zachodzącymi w społeczeństwie, w społecznościach lokalnych czy w małych grupach społecznych.

Stosunki międzynarodowe

 • stosunki międzynarodowe - studia na kierunku stosunki międzynarodowe to studia z wiedzy i dyscypliny zaliczana do nauk społecznych, a często także do nauk politycznych. Przedmiotem badań i studiów są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego, w tym relacje handlowe, prawne i społeczne.

Teologia

 • teologia - studia na kierunku teologia to studia z dyscypliny wiedzy posługującej się metodami filozoficznymi w celu wyjaśniania świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, jako metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga.

Teatrologia

 • teatrologia - studia na kierunku to studia w oparciu o naukę zajmującą się historią, teorią, krytyką, antropologią i socjologią teatru. Przedmiotem badań teatrologii jest widowisko teatralne w całej jego złożoności dramaturgicznej i scenicznej od reżyserii, scenografii, aktorstwa, po muzykę i taniec oraz w relacjach z publicznością co dostarcza fachowej wiedzy na temat teatru i jego elementów.

Teleinformatyka

 • teleinformatyka - studia na kierunku teleinformatyka to nauka wiedzy zgromadzonej w naukach dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki i techniki, łączącej osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji. Nauki te stanowią podstawę dla sektora IT. . Teleinformatyka jest w tej chwili jednym z podstawowych czynników gospodarczego i społecznego rozwoju każdego kraju, która dostarcza w konsekwencji narzędzi niezbędnych w komunikacji międzyludzkiej.

Wychowanie fizyczne

 • wychowanie fizyczne - studia na kierunku wychowanie fizyczne to studia, które przekazują studentom wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych. Studenci zdobywają również umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, dzięki którym jako absolwenci posiadać będą kwalifikacje umożliwiające zaspokojenie doraźnych potrzeb swoich wychowanków zarówno w zakresie rozwoju fizycznego jak i przygotowania ich do dbałości o zdrowie, w tym świetną kondycję i zamiłowanie do sportu.

Zarządzanie i marketing

 • zarządzanie i marketing - studia na kierunku zarządzanie i marketing to jednej z najpopularniejszych studiów w Polsce. Marketing i Zarządzanie to nauki ekonomiczne dostarczające praktycznej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia biznesu od strony zarządczej jak i marketingowej. Zarządzanie i marketing to w praktyce analiza, planowanie, wykonanie i kontrola przyjętych programów marketingowych.

ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) 

 • ZZL - zarządzanie zasobami ludzkimi - studia na kierunku ZZL, zarzadzanie zasobami ludzkimi dostarczają wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów zachodzących w organizacji w ujęciu personalnym: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników.

Wynik przeszukiwania bazy serwisu dla fraz: studia, kierunki studiów, ciekawe kierunki, przyszłościowe kierunki studiów, katalog kierunków studiów